EKEBY BYGDEGÅRD

Text Torvald Augustson ur Olands hembygdsgillets tidskrift år 1996

”Människor, idealitet och kompetens”

Finns dessa förutsättningar så går det att uppföra t. ex. en bygdegård. Det är därför inte speciellt förvånande att landets drygt 1000 bygdegårdar utökats med ytterligare en och att den nu finns i Upplands Ekeby.

Inför byggplaneringen som startades 1989 blev det en intensiv period med auktioner, timmersågning och myndighetsuppvaktningar. Massor av ideelllt arbete inriktades mot det gemensamma målet, uppförandet av en bygdegård på 600 m .

Generositet i form av pengar, skänkt timmer och annan material från både enskilda och företag gav det stöd bygget behövde. Att dessutom kommunens politiska företrädare trodde på projektet genom att vidtaga åtgärder, visade på en framtidstro som klart bör
framhållas.

I bygdegården finns ungdomslokal, studierum, stor samlingslokal för 250 personer, modernt kök, bastu och duschar. Detta ger möjlighet att tillgodose mångfalden av aktiviteter.

Den 10 juli 1993 kunde allt slit krönas med invigningen, som blev just den festlighet den gemensamma arbetsinsatsen krävt. Allt detta som förevarit gav också automatiskt känslan att det var ”VÅR bygdegård” som invigts. Det visade sig också i den stora medlemsanslutningen att hela bygden var engagerad.

Mitt-på-dagen-träffar, motionsgymnastik, solfångarkurser och dans är några smakprov på aktivitetsutbudet. Med andra ord har det skapats ett centrum där människors arbete och kreativitet ger alla möjligheter till en levande landsbygd.

För den fortsatta driften av bygdegården är ideella insatser av avgörande betydelse. Vedeldning och städning fördelas på ett sjuttiotal familjer som veckovis ansvarar för sin del. Olika aktiviteter som julbord och Ekeby-dagen, som redan blivit en tradition, har i kombination med en serviceinriktad uthyrning av bygdegårdens lokaler också givit det ekonomiska underlaget som av nödvändighet inte går att bortse från.

Ungdom på orten har organiserat sig i föreningen ”VI UNGA” och sköter i egen regi sin ungdomslokal. Innegrejen för närvarande har varit beachvolleyball, disco och skidresa.

En bygdegårdsförening är politiskt och religöst neutral och skall, förutom att tillhandahålla lokaler, verka för bygdens kulturella utveckling. Inom dessa ramar är samarbete med andra organisationer och enskilda en resurs som har stor betydelse för bygden.

Ekeby Bygdegård. Deras egna hemsida hittar du här: bygdegardarna.se/upplands-ekeby