HISTORISK KALENDER

Ur Olands hembygdsgillets tidskrift år 2022.
Historisk Kalender över viktiga händelser i Alundabygdens utveckling från 1200 – talet till 2000 – talet med årsvis redovisning.

Idégivare & projektansvarig: Yngve Jordeby
Medverkande till underlaget:
Sven – Olov Andersson
Christer Grundström
Lennart Johansson
Yngve Jordeby
Erik Kjörling
Örjan Mattsson
Kennet Pettersson

Avsikten med denna kalender är att skapa en förteckning över händelser som under åren inträffat i vår bygd och som i flesta fall fört utvecklingen framåt i Alundabygden. Förhoppningen är att uppgifterna skall ge vissa minnesbilder och skapa intresse för att utforska olika händelser vidare. Förteckningen bygger på de medverkandes minnesuppgifter och kunskaper.

Naturligtvis finns det mängder av händelser som inte finns med i denna kalender och som haft betydelse för vår bygd. Vi har försökt att få med de viktigaste händelserna enligt våra minnesbilder och bedömningar. Till vissa händelser har getts kommentarer. Komplettera gärna denna kalender med egna minnesbilder och kunskaper genom att notera vid respektive år.

1200 – TALET:
-Alunda kyrka byggdes som stenkyrka och den var i utförandet betydligt mindre än dagens kyrka. Klockstapel placerades senare på höjden vid nuvarande Församlingshemmet Klockarbacken.
-Alunda fick sin första utnämnda präst år 1270 och hans namn var Salomon.

1270:
-Olands Härad bildades och fick sitt eget tings område. Namnet Oland (Ålandet) omnämndes i ett latinskt brev.

1291:
-Alunda socken bildades och fick namnet Alunda enligt officiellt protokoll.

13OO-TALET:
-Täljstensbrytning började i Våsby by. Gruvdriften fortsatte till in på 1600-talet.

1400 – TALET:
-Alunda kyrka byggdes ut och fick en målning i högkoret utförd av Johannes Iwan. Han avled under slutarbetet med kyrkan och begravdes i Alunda.

1600 – TALET:
-Soldatindelning av Olandsbygden skedde och soldattorp byggdes i de olika byarna. Respektive by skulle hålla byggnader och viss mark för soldaten uppehälle.
-Alunda församling hade 1000 innevånare. År 2020 är antalet innevånare c:a 4000 personer.

1700 – TALET:
1715:
-Alunda kyrka förstördes till stora delar genom brand orsakad av åsknedslag. Återuppbyggnaden skedde under senare delen av 1700-talet och var fårdig år 1787. Kyrkan fick då sin nuvarande utformning med stora korsarmar och ett 37 meter högt klocktorn.

1762:
-Alundas första skolmästare, Nils Arpi, anställdes. En väg i VästerMarma är i dag uppkallad efter bygdens första skolmästare.

1772:
-Kommunstämman beslutade att bygga bygdens första ”Fattigstuga” enligt anvisningar från Landshövdingeämbetet. Den första organiserade sociala verksamheten i Alundabygden.
-Häradsting (dagens domstolar) började hållas i Haberga by och tingslokal byggdes. Verksamheten fortsatte i c: a 100 år.

1787:
-Alunda kyrka återinvigs efter en omfattande ombyggnad.

1793:
-Klockargården intill kyrkan byggdes som sockenstuga och som bostad åt klockaren.

1796:
-Kyrkans klocktorn försågs med tornur tillverkat av bonden, smeden, förtroendemannen Johan Marmén från Marma by. Tornuret med urtavlor har i dag samma utformning och drivs numera genom eldrift.

1800 – talet:
1824:
-En kunglig förordning anger tillåtelse att fördela andelar i allmänningsmark till jordägarna i bygden. I Alundabygden bildades år 1832 Olands Häradsallmänning, en organisation som fortfarande är verksam och har i många år haft stor betydelse för bygden.

1826:
-Den sista avrättningen skedde på avrättningsplatsen som var belägen intill nuvarande Marmavägen, mitt emot Trädgårsvägens anslutning. Det som än i dag minner om denna plats är ”supstenen”: där den som skulle avrättas fick en sista förplägnad/sup.

1840:
-Bygdens soldater börjar hjälpa till som lärare vid undervisningen.

1847:
-Den första handelsboden i Alunda öppnades i en bondgård i Foghammars by.

1849:
-Knut Smedberg bygger Alundas första affärsbyggnad vid nuvarande Marmavägen.

1852:
-Första skolbyggnaden i Marma byggdes på samma plats som nuvarande Olandsskolan. Initiativtagare var Prosten Bergman, en viktig man för Alundas utveckling. Under åren 1865 till 1897 byggdes byskolor i Löddby, Voxome, Vettsta, Golvsta och Söderby. Dessa skolor är nu nedlagda och elever går numera i Olandsskolan.

1865:
-Det första missionshuset i Alundabygden byggdes i Kilby. Byggnaden användes då även som skolsal för bygdens barn. Under efterföljande år bildades ett flertal frikyrkoförsamlingar. Baptistkapellet i Foghammar byggdes år 1872.

1870:
-Det stora åsänkningsföretaget för Kilby- och Olandsån utfördes under åren 1862 – 1870. Detta var en mycket viktig åtgärd för områdets lantbrukare, ny god åkermark kunde börja brukas och årliga översvämningar kunde förhindras.
-Valvbroarna i Kilby, Haberga och Foghammar byggs.

1880:
-Skråväsendet, som begränsade hantverksverksamhet på landsbygden avskaffas. Detta medförde att under åren 1900 till 1920 etablerade sig som mest 24 hantverkare i Foghammarsområdet.
-Ny kyrkorgel i Alunda kyrka etableras. I samband med detta byggs orgelläktare och pelarportaler vid kyrkans ingångar. Detta finansieras genom testamente efter den dynamiske Klockare Pehr Adolph Berg.

1886:
-Lag skapas som anger att varje kommun skall starta en sparbank. Alunda Sparbank etableras i fastighet tillhörande Knut Smedberg på Marmavägen. Verksamheten flyttades år 1934 till nybyggda Sparbankshuset i kyrkoområdet.

1900 – TALET:
1901:
-Alunda Hästförsäkringsförening bildas och fungerar fram till 1987.

1906:
-Alunda Lantmannaförening bildas av bygdens jordbrukare för hantering av producerade produkter samt saluhållning av produkter för landsbygden. En lagerbyggnad byggdes i anslutning till dåvarande järnvägsspår.

1909:
-Godtemplarorganisationen IOGT bildas i Alunda. En organisation som betytt mycket för kulturutvecklingen i Alundabygden.
-Telefonnätet byggs ut i Alunda och manuell telefonväxel etableras i Frälsningsarmens hus i Haberga. En modern kommunikation har kommit till Alundabygden. Efter en tid flyttades växeln till Posthuset intill järnvägsstationen på Foghammarsvägen.

1910:
-”Alundaälgen” grävdes fram i byn Norrlövsta i norra Alunda i samband med dikesarbeten. Fornfyndet visade sig vara mycket värdefullt och befanns vara från yngre stenåldern, c:a 2000 år före Kristus. ”Alundaälgen” ingår i Historiska museets samlingar i Stockholm.

1912:
-Elnätet började byggas ut i hela Alundabygden genom lokala elnätsföreningar. Den moderna och viktiga elkraften kom till bygden.

1913:
-En storbrand utbryter i Kilby och en mängd byggnader i byn ödelades. Branden uppstod i samband med tröskning.
-Alunda arbetarkommun bildades.

1915:
-Godtemplarorganisationen bygger samlingslokalen ”Ordenshuset’: en stor och viktig byggnad för bygden. Här fanns stor samlingssal, mindre föreningslokal, rum för folkbibliotek, kafelokal med bageri samt vaktmästarbostad. Här bedrevs en omfattande föreningsverksamhet, biografverksamhet en till två dagar i veckan samt att ett första folkbibliotek öppnades i lokalerna. En mycket uppskattad samlingsplats i Alunda under många år.
-Stort mejeri byggs i Alunda, en anläggning som tog emot mjölk från de flesta bönderna i bygden. Efter en tid byggdes även en mindre mjölkaffär för försäljning av mjölkprodukter. Efter det att mejeriverksamheten avslutades 1948 har mejerilokalerna använts för järnhandel, bensinhandel och nu finns Restaurang Oland i lokalerna.

1917:
-Järnvägen Faringe – Gimo började byggas. I mer än 30 år hade diskussioner förts ang järnvägens vara eller inte vara. Många planer presenterades ang var järnvägen skulle dras fram. Många arbetare, rallare, kom till bygden för att delta i det fleråriga byggprojektet.
-Alunda södra och Tuna eldistributionsförening bildas.

1920:
-Poststation etablerades i Bremers affär. Verksamheten flyttades efter en tid över till ny byggnad på Foghammarsvägen. Föreståndare där var Doris Fogelin.
-Alunda Husmodersförening bildas. En aktiv förening som bl.a. byggde och drev bastubadet på Bastuvägen och barnkolonin i Sund, Östhammar. Föreningen upphörde år 1972.

1921:
-Järnvägen genom Alunda invigs den 30 september. En festlig dag med invigning av Landshövdingen. Ett mycket viktigt steg i Alundas utveckling och tätorten benämns nu som Alunda stationssamhälle.
-Kyrkområdet har tidigare varit samhällets centrum, men genom den utveckling som nu skett börjar Foghammar bli samhällets centrum.

1922:
-Linjetrafik med buss Alunda-Uppsala-Alunda startade upp.
-Alunda Hotell, nära järnvägsstationen, öppnades av fröknarna Fogelin.
-Alunda Hembygdsförening och Alunda Idrottsförening bildades.

1924:
-Folkdanslaget ”Alundalej” bildas. Uppdansningar skedde vid många av bygdens aktiviteter.

1926:
-Det första Hembygdstinget arrangeras av Hembygdsgillet och dess ordförande Folkskolläraren Hugo Fredriksson högtidstalar. Publikationen ”ALUNDABYGDEN” ges ut för första gången.

1929:
-Stort ålderdomshem byggs där nuvarande församlingshemmet Klockarbacken är beläget. Fungerade som ålderdomshem fram tills Olandsgården byggdes år 1971. I källarvåningen fanns även församlingens samlingslokal.

1930:
-Alundas första egnahemsområde i Foghammar började planeras och villor med kupade tak började uppföras vid nuvarande Garvarvägen och Svarvarvägen.
-Alunda LRF-avdelning startar sin verksamhet.

1931:
-Hembygdstinget arrangeras och blåses in av ridande härolder. Publikationen ”OLANDS-BYGDEN” utges (f.d. Alundabygden).
-Ny byggnad för Konsum började uppföras. (Där Trädgårdsbäcken l i dag ligger)

1932:
-Landsvägen Uppsala – Alunda förbättras.

1933:
-Centrumvägen byggs, trafiken flyttas från del av dåvarande Karlbergsvägen, nuvarande Marrnavägen.

1934:
-”Sparbankshuset” vid kyrkoområdet byggs med lokaler för Sparbanken, kommunalt sammanträdesrum, garage för brandkåren och bostäder.
-Alunda frivilliga brandkår bildas. Brandbil och motorspruta finansieras genom länets försäkringsbolag (dagens Länsförsäkringar ) och övrig materialanskaffning skedde genom anslag, insamlingar och lotterier i bygden. Edvin Lindkvist var den första brandchefen.

1935:
-Ny byggnad för Konsum uppfördes. (Där Trädgårdsbäcken i dag ligger)
-Upplandsbankens hus byggs som banklokal, affärslokaler och bostäder.

1936:
-Hembygdstinget arrangeras och inleds av överläraren Bror A Sjögren. Publikationen ”OLANDS-BYGDEN 1936” utges.
-Provinsialläkare etableras i Alunda. Stort fint hus byggdes centralt för läkarens mottagningslokaler och bostad, möjligen ett sätt för att få hit en bra läkare.
-Lantmannaföreningen bygger stort magasin med fyra våningar vid järnvägsstationen.

1940:
-Alunda Hemvärn startar upp verksamheten, Alunda Rödakorskrets och Alunda Sportklubb bildas.

1941:
-Ny brandstation byggs som tillbyggnad till Lantmannaföreningens magasinsbyggnad i Foghammar och högt slangtorn uppförs. Ger plats för två fordon.
-Hembygdsting arrangeras av Södra Olands Hembygdsgille och inleds av överlärare Bror A Sjögren. Publikationen ”Olandsbygden” ges ut.

1944:
-Olands Hembygdsgille får av kyrkan disponera Klockargården och Hantverksmuseet för sin verksamhet. Museiverksamhet startar upp i Klockargården.

1945:
-Första nya skolan byggs vid Marma skola, nuvarande Olandsskolan.
-Olands hembygdsgille övertar Gammel-Gränome.

1946:
-Kommunalkontor etablerades på Trädgårdsvägen.
-Alunda Fastighetsägarförening bildas och omfattar alla fastigheter inom byggnadsplaneområdet.

1947:
-Hembygdsting arrangerades och publikationen ”Olandsbygden” ges ut.

1948:
-Alunda Bridgeklubb och Ramhälls Idrottsklubb startar verksamheter.

1949:
-Alunda var en av landets 14 försöksdistrikt för 9-årig grundskola. Försöken slog väl ut och den 9-åriga skolformen infördes i hela vårt land.

1950:
-En stor tromb drog framöver delar av Alunda och bl a helt raserades en stor ladugårdsbyggnad i Syding – Ösby.

1952:
-Olands kommun bildas av området för Alunda, Ekeby, Skäfthammar, Stavby och Tuna församlingar med kommunalkontor i Alunda.

1953:
-Hembygdsgillet 1953 arrangeras och publikationen ”OLANDS-BYGDEN” utges.
-Olandsdräkten skapas i samarbete med Nordiska Museet och Hemslöjdsförbundet.

1954:
-Bostadsområdet Prästgårdsgärdet börjar bebyggas.

1955:
-Centrumhuset byggs.
-Alunda tennisklubb bildas med tennisplan vid skolområdet.

1956:
-Nya skollokaler byggs för klasserna 4-9, matbespisning samt gymnastikbyggnad med bastu och simbassäng med måtten 6 x 12,5 meter. Total kostnad på 3 600 000 kronor.

1957:
-Filadelfiaförsamlingen bygger ny kyrkolokal vid Parkvägen.

1958:
-Hembygdstinget 1958 arrangeras med hembygdstal av Landshövding Elis Håstad. Publikationen ”OLANDSBYGDEN” utges.

1960:
-Trafiken på järnvägen Uppsala – Gimo läggs ner. Viss godstrafik fortgick under några år. Spåren revs bort under slutet av 1960-talet.

1961:
-Lunda flygfält är färdigbyggt i november efter flera års anläggningsarbeten.
-Centrumhus två byggs.

1962:
-IOGT-lokalen ”Ordenshuset” rivs för att ge plats för att bygga Medborgarhuset.
-Väg 288, Uppsala-Östhammar, får ny sträckning på delen från Alunda k:a till Marma by. Genomfartstrafiken flyttas från nuvarande Centrumvägen till den nya dragningen mellan mejeriet och Bremers affär.
-Alunda Tvätteri Ekonomisk Förening startar tvätteri.

1963:
-Bostäder för pensionärer, Pensionärshem, byggs vid Mellanvägen av bygdens byggmästare Einar Rosen.
-Medborgarhuset byggs med bl a stor samlingssal! biograflokal, affärslokaler, brandstation och bostäder.

1964:
-Olandsån grävs ur och breddas.
-Hembygdstinget 1964 arrangeras och inleds av Albert Sommar. Publikationen ”OLANDS_BYGDEN” utges.

1967:
-Oland och Rasbo kommuner går samman och bildar Olands kommun med kommunalkontor i Alunda.
-Torpvägen byggs ut och de första villorna börjar byggas.

1968:
-Smedbergsområdet börjar bebyggas med hyreshus.
-Nytt kommunalkontor byggs på Prästgårdsvägen (nuvarande Allianslokalen ).

1971:
-Olandsgården invigs och därmed finns en stor och modern anläggning för bygden äldrevård.
-Olandsskolan byggs ut med stor skolbyggnad och separat sporthall.

1972:
-Vattentornet byggs.

1973:
-Villaområdet med Bergvägen byggs ut och villor uppförs.
-ICA-hallen vid Centrumvägen byggs.
-Alunda Lions Club startar sin verksamhet i Alunda.
-Många åskoväder rasade under juli månad och medförde många åsknedslag i bygden, bl. a. uppstod stor gårdsbrand i Glottsta by.

1974:
-Alunda och Ekeby församlingsområden sammanslås med andra närliggande kommuner och bildar nya Östhammars kommun. Delarna Tuna, Stavby, Rasbo och Rasbokil går till Uppsala kommun och den gamla enheten Oland slås beklagligtvis sönder.
-Alunda Landbad byggs med tre bassänger och driftanläggning.
-Televerket öppnar kontor i Alunda.

1975:
-Verksamheten vid Ramhälls gruvor läggs ned.

1977:
-Rundvägens bostadsområde byggs.

1978:
-Kororgel anskaffas till Alunda kyrka.

1979.
-Församlingshemmet Klockarbacken invigs i december.

1980:
-Furuhöjdskyrkan byggs och flera frikyrkoförsamlingar går samman i Furuhöjdskyrkans Församling. Verksamheten i Furuhöjdskyrkan har betytt mycket för Alundas utveckling, kulturliv och ungdomsverksamhet.
-Solvarvets villaområde byggs.

1982:
-Ny konsumbutik uppförs vid Centrumvägen.
-Idrottsplatsen ”Korsängen” med servicebyggnad och flera fotbollsplaner började anläggas. Invigs 1984.

1985:
– De första höghusen på Albertinas väg börjar byggas och området färdigställs år 1988.
-Alunda Företagarförening bildas.

1986:
-Sprötslinge väderkvarn flyttas till Hembygdsgården Gammel-Gränome.

1987:
-”Oland Visar 1987” arrangeras av Företagarföreningen efter ett visst uppehåll. Publikationen ”OLANDS-BYGDEN” utges.

1988:
-”Väster-Marmaområdet” börjar att byggas och första inflyttningen sker 1989 på Johan Marmens väg.

1991:
-Alunda fyller 700 år. Olika jubileumsaktiviteter under hela året. Publikationen ”Alundakuriren” ges ut. -”Alundagossen” invigs vid väg 288. Ett monument i järnsmide med utgångspunkt från folkvisan ”Alundavisan”:
-”Oland Visar 1991” arrangeras av Företagarföreningen. Publikationen ”OLANDS-BYGDEN” utges.
-Två stora ladugårds bränder med stora skador uppstår i Haberga och Ahl.

1992:
-Låghusområdet vid Albertinas väg byggs.

1993:
-Vårdcentralen i Alunda flyttar in i nya större lokaler.
1994:
-Ny byggnad uppförs för Räddningstjänstens behov samt lokal för postsortering. Huset benämns som ”Brandposten’.

1995:
-Enkelriktad trafik genomförs i Centrum och ändrade parkeringsförhållanden.

1996:
-”Oland Visar 1996” arrangeras av Föreningsalliansen i Alunda. Stora och välbesökta arrangemang genomfördes. Sveriges Radio deltar genom att sända programmet ”Melodikrysset” och detta drog en mycket stor publik.

1997:
-Alunda innebandyförening startar sin verksamhet. En aktiv förening med många unga medlemmar och en verksamhet med goda sportsliga resultat.

2000 – TALET:
2000:
-Stort Millenniefirande genom fackeltåg från de olika samhällsdelarna till Centrum. Det nya århundrandet blåstes in med näverlurar tillverkade av Rune Selen, högtidstal, sång och musik.

2001:
-”Oland Visar 2001” arrangeras av Föreningsalliansen Olandsbygden. Publikationen ”OLANDSBYGDEN” utges.
-Postkontoret i Alunda läggs ner.

2002:
-Olandsbygdens Golfklubb bildas. Det planeras för ”Mötesplats Gärdeby” med bl a golfbana, samlingslokal, servering och andra arrangemang.

2004:
-Nyanlagda golfbanan i Gärdeby invigs. Invigningstalare är den kände filmmannen och golfaren Lasse Åberg. Här har många entusiaster skapat en ny och trivsam mötesplats i Alundabygden.
-Alliansen för Lunda Flygfält startar sin verksamhet med att disponera vissa delar av det nu kommunägda flygfältet. Ett motorcentrum skapas i Alundabygden.

2006:
-”Oland Visar 2006” arrangeras av Föreningsalliansen. ”OLANDSBYGDEN” utges.
-Ny sporthall byggs och invigs 21 januari.
-Konsumbutiken läggs ned.

2008:
-Hyreshusgruppen ”Trädgårdsbäcken 1” med 28 lägenheter invigs.

2011:
-Pausplats med vattenkonst anläggs på kyrkogården. Kvarnstenen symboliserar jordbruksbygden, vattenbassängen forna tiders havsnivå samt det porlande vattnet påminner om evigheten.

2013:
-Landbadets servicebyggnad renoveras och återinvigs. Anläggningen byter namn till ”Alundabadet”
-Anläggning för Fotbollsgolf invigs vid Gärdeby. Världsmästerskap i fotbollsgolf arrangeras med deltagare från 15 nationer.

2014:
-Anläggning för friidrott byggs på Marmavallen och utegymutrustning sätts upp.

2015:
-Väg 288, delen Rasbo-Alunda, byggs om till 2 + l-väg med grundlig ombyggnad. Invigning vid Alunda den 15 december i arrangemang av Utvecklingsgruppen. En viktig förbindelselänk till Mälardalsområdet har skapats, kanske till hela världen genom närheten till Arlanda.
-Prästgårdhöjden, nuvarande Olandsvägen, börjar bebyggas med parhus.

2016:
-Bankerna Nordea och Swedbank stänger sina kontor i Alunda.

2017:
-Alundaälgar”, ett monument utförda i järnsmide, etableras på rondellen i den cirkulationsplats som anlagts på väg 288. Denna utsmyckning utgår från den stenyxa i älgform som hittades i Norrlövsta och som härstammar från stenåldern, ca 2000 år f Kr, och ingår nu i Historiska museets samlingar.
-”Oland Visar 2017” arrangeras av Föreningsalliansen i samverkan med bygdens föreningar. Pågår i tre dagar med många aktiviteter och stor publik.

2018:
-Askgravplats med unik utformning anläggs på Alunda kyrkogård. En ny gravsättningsform har tillkommit.

2019:
-Vårdcentralens verksamhet flyttas till Gimo vårdcentral på grund av brister som konstaterats i byggnaden. Kommunen som äger byggnaden valde att inte åtgärda bristerna, vilket medför stora olägenheter för oss i Olandsbygden.

2020:
-Stor Coronaepidemi uppstår i vårt land och förändrar all verksamhet i bygden.
-Pendlarparkeringen byggs om och antalet parkeringsplatser utökas.

2021:
-Nya villatomter i Foghammar.

2022:
-Oland Visar arrangeras på Lunda Flygfält.  Och trots varm augustihelg (runt 30 grader) infann sig en fantastisk stämning med över 100 utställare och mellan 7000 och 8000 besökare.

Yngve Jordeby.

Kalkputs, Alunda Kyrka. Härstammar troligen från kyrkorummets muralmåleri. Måleriet utfört under 1460-talet av Johannes Ivans verkstad. Källa:digitaltmuseum.se.

En skiss på hur Alunda Kyrka kunde ha sett ut innan åsknedslaget år 1715. Enligt fornforskare Johan Peringskiöld (1693 – 1720). Källa: Olands hembygdsgillets tidskrift 1926.

År 1796 försågs Alunda kyrka med ett tornur, tillverkat av Johan Marmén. Foto: Samuel Lindskog (1872 – 1953).

År 1852. Första skolbyggnaden i Marma byggdes på samma plats som nuvarande Olandsskolan.

År 1865 byggs första Missionshuset i Alundabygden, Kilby. Här ser vi Albert och Maria Andersson på trappan omkring år 1930.

Alunda Lantmannaförening bildas år 1906. En lagerbyggnad byggdes i anslutning till dåvarande järnvägsspår. Foto: Samuel Lindskog.

Telefonnätet byggs ut i Alunda och manuell telefonväxel etableras i Frälsningsarmens hus i Haberga år 1909. Foto:digitaltmuseum.se

År 1910 hittas Alundaälgen. 
”Ordenshuset” byggdes år 1915. Bild från år 1920. Teatergrupp från Logen Runeberg. Foto: digitaltmuseum.se.
Ännu en bild från ”Ordenshuset” (bild år 1934). UNT skrev: ”Fruarna Bremer, Tunon och Berg ingick i den lokala bedömningsnämnnden när Alunda JUF hade konserveringstävling i Alunda Ordenshus”. Foto: digitaltmuseum.se.
År 1915 byggs stort mejeri. Grupporträtt med mejerist Andersson. I bakgrunden Alunda mejeri. Nu finns restaurang Oland i lokalerna. Foto: Hilda Nyman,  digitaltmuseum.se
År 1920 etableras en poststation i Bremers affär. Foto: Bo Larsson,  digitaltmuseum.se
Alunda Husmodersförening bildas år 1920. Foto: Gunilla Ohlsson.
Järnväg genom Alunda, Foghammar år 1921. Foto: August Fredrik Schagerström.
Ålderdomshem byggs år 1929. Foto: Samuel Lindskog.
År 1934 byggs ”Sparbankshuset”. Foto: Samuel Lindskog.
Ny byggnad för Konsum uppförs år 1935. Foto: Carl Johansson, digitaltmuseum.se.
Sannolikt butikspersonal Konsum. Är det någon som kan bekräfta? Foto: Carl Johansson, digitaltmuseum.se.
Hembygdstinget i Alunda arrangeras. Bilden publicerades i Upsala Nya Tidning 29 juli år 1936 med följande bildtext: ”Fröken Britta Spångberg märker utställningsryor.”
Ny brandstation byggs år 1941. Brandautomobil från 40 – talet.
Gruppfoto från försökskola Oland. Försöksdistrikten startade år 1949 och det landade i 9 – årig grundskola för hela landet. Foto: digitaltmuseum.se.
Olandsdräkten skapas år 1953.
Centrumhus 2 byggs år 1961.
Vattentornet byggs 1972. Foto: Bo Larsson, digitaltmuseum.se.
Ramhälls gruvor läggs ner år 1975. Foto: digitaltmuseum.se.

Furuhöjdskyrkan byggs år 1980.

Ny konsumbutik uppförs vid Centrumvägen. År 1982.

År 1991: Alunda 700 år  och det firas stort med olika jubileumsaktiviteter. Här förberedelser för att  få Alundagossen på plats till invigningen. Foto: Kjell Preuschhof.

År 2004 invigs golfbanan i Gärdeby. Foto: olandsbygdensgk.se.

År 2008 invigs hyreshusgruppen Trädgårdsbäcken 1. Bild från innergården.

Anläggning för friidrott byggs på Marmavallen år 2014.

År 2021 nya villatomter i Foghammar.

Oland Visar år 2022.