FRAMTIDSPLANER

Den politiska visionen för Alundas utveckling formulerades av kommunfullmäktige i juni 2021. Den lyder:

 ”Vi vill utveckla Alunda så att fler människor kan flytta hit och så att företag kan utvecklas och etableras här. Vi vill erbjuda en god samhällsservice, bostäder och möjlighet till pendling. Tillväxten i Alunda ska skapas genom aktiv samverkan mellan offentliga, privata och ideella aktörer. Den ska präglas av tolerans, öppenhet och hållbarhet – socialt, ekonomiskt och ekologiskt. År 2035 har kommunen skapat förutsättningar för att Alunda har en befolkning som är 1.000 fler än idag.

Läs mer om tillväxt och utveckling

Prenumerera gärna på Tillväxtnytt

Program Alunda

När överföringsledningen från Tierp inom kort förstärker dricksvattenförsörjningen i Alunda, skapas förutsättningar för ytterligare bostäder och verksamheter där. Det närmaste tio, femton åren är bedömningen att tätorten kommer vara hem för ytterligare 1.000 Alundabor. Förutom nya bostäder kommer detta ställa krav på stärkt privat och offentlig service. Hur detta ska utvecklas över tid är något som vi tillsammans ska planera och genomföra. Här behövs offentliga aktörer, privata företag och ideella föreningar.

Vad som sker, vad som planeras och vad som gjorts kan du följa på kommunens hemsida.  

Satsningar i Alunda – Östhammars kommun (osthammar.se)

Så här tycker Alundaborna

Under våren 2022 skickades en enkät ut till cirka 5000 Alundabor (Alunda med omnejd). Syftet var att få veta mer kring vad de boende upplever inom exempelvis trygghet, boende, kommunikationer och kommersiellt utbud. Svaren hjälper kommunen sedan att prioritera kring de insatser som planeras i området.

I rapporten framkom att de flesta svarande är rätt nöjda med Alunda, men vi kan även se områden där vi behöver intensifiera arbetet ytterligare. 

Här kan du läsa hela rapporten från undersökningen och du kan också se ett klipp där Ulf Andersson, chef för Sektor samhälle på Östhammars kommun, berättar om resultatet. 

Rapport för undersökning om Alunda

Ulf Anderssons presentation (YouTube)

Översiktsplan 2022

Förslaget till ny översiktsplan har tagits fram av planenheten på sektor samhälle i samarbete och dialog med övriga sektorer inom kommunförvaltningen. Den kommuntäckande översiktsplanen spänner över flera tidshorisonter. Den ska fungera som stöd för detaljplaner, bygglov och andra tillstånd och beslut som rör kommunens utveckling direkt när den antas och har ej sikte på år 2040.

Arbetet med att ta fram en ny översiktsplan
rymmer en dialog om framtidens Östhammars kommun med kommuninvånarna, myndigheter och andra samhällsbyggnadsaktörer. Den dialogen kommer vi föra under samrådet. Efter samrådet kommer alla synpunkter att sammanställas i en samrådsredogörelse. Därefter går förslaget ut på granskning. Vid granskning ges ytterligare ett tillfälle att lämna synpunkter på översiktsplanen. Den viktigaste frågan att besvara i detta skede är om detta förslag kan leda Östhammars kommuns fem större tätorter i rätt riktning.

Här kan du läsa hela förslaget till Översiktsplan för 2022.

Översiktsplan 2022 Östhammars kommun

Här kan du läsa den del i Översiktsplan 2022 som handlar om specifikt Alundas tillväxt.

Översiktsplan 2022 för Alunda