Prästgårdshöjden

För området Prästgårdshöjden finns en detaljplan där kommunen idag arbetar med projektering av området, för att i nästa skede bygga ut gator. Målet för området är att få till ett blandat utbud av bostäder som främjar Alundas utveckling.

Vad?

Detaljplanen för Prästgårdshöjden vann laga kraft 2020-04-22 och möjliggör ny bebyggelse om ca 300 bostäder av olika karaktär. Det finns förutsättningar för såväl radhus som flerbostadshus och ambitionen är att skapa blandade upplåtelseformer med såväl bostadsrätter som hyresrätter.

Varför?

Syftet med projektet är att skapa ny bostadsbebyggelse i centrala Alunda där närhet till både service och kollektivtrafik finns. Det finns idag en stor efterfrågan på bostäder och byggbar mark i tätorten. Ambitionen är att skapa ett nytt bostadsområde där det erbjuds olika boendeformer som passar livets alla skeden. 

Var? 

Området Prästgårdshöjden utgör ca 7,5 hektar kommunal, obebyggd skogsmark (motsvarar ungefär nio fotbollsplaner) och är beläget i centrala Alunda. Det gränsar till Torpvägen i norr och till Skyndelnvägen i väster. 

Hur?

Kommunen äger marken i området och ska genom markanvisning sälja byggrätterna för bostäder till byggaktörer som kommunen anser har den långsiktigt hållbara ambition som gynnar Alundas utveckling.

En fysisk förutsättning för områdets utveckling har varit kapacitetshöjdande insatser i det kommunala VA-systemet (vatten/avlopp), vilket nu är på plats. Utbyggnaden av VA inom området kommer ske i samordning med Gästrike Vatten.

 

Mer information och tidsplan

prästgårdshöjden