KILBY GAMLA SKOLHUS OCH MISSIONSHUS – EN HISTORIK

Text Martin Eriksson ur Olands hembygdsgillets tidskrift år 1977

I en historia om Alunda sockens folkskolor som utkom 1942, finner man från ett kyrkostämmoprotokoll av den 31 dec. 1864, att vicepastorn Nibeleus varmt förordade att församlingen skulle bygga tvenne nya skolhus.

Ett borde byggas gemensamt för Löddby och Lövsta åttungar och ett för Garbo åttung. Marma skola hade fardigbyggts 1852. Stämman var redo att antaga detta förslag, då ordet begärdes av kronofogde Lind i Spånga. Han påminte församlingen om den stora penningförlägenhet, som för närvarande tryckte församlingen och avstyrkte förslaget, som också föll vid stämman. Skolrotarna ute i socknen fingo sedan själva bygga sina skolhus, trots att alla sockenbor hade fått bära kostnaderna för Marma skola.

Den 29 januari 1865 , således en månad efter stämman, voro husbönderna i Löddby åttung talrikt församlade för att besluta om byggande av ett skol- och missionshus, förslaget vann nästan allmänt bifall. Till ordförande i direktionen som föreslogs, valdes enhälligt P. E. Mattsson i Kilby. Direktionen sände ut listor för frivilliga bidrag, och på dessa listor samlades 85 kr, 100 st timmer och något tegel. Tomt skänktes av Anders Andersson och Lars Ersson i Kilby.

Den 20 februari 1865 hölls ett nytt sammanträde, då det föreslogs att en direktion skulle tillsättas för husets uppförande. P. E. Mattsson och flera andra personer hade uppgjort förslag, att direktionen skulle övertaga det insamlade och på egen bekostnad uppföra huset med detta som säkerhet, tills penningar hade upplånats och husets skulder hade betalts, varefter det skulle överlåtas på den »Kristna Missionen». Detta antogs på sammanträde den 25 februari 1865. Den 5 mars 1865 hölls ett nytt sammanträde, då stadgar antogs. I stadgarnas § 8 bestämdes att skollärare skulle antagas genom betyg, och att han borde hava genomgått någon känd läroanstalt.

Till lärare antogs sedan Zackarias Andersson, vilken blev lärare även i den nya skolan i Löddby, där han var i tjänst till och med läsåret 1909. Således i nära 44 år i de bägge skolorna.

Sedan hölls ej något nytt sammanträde, efter vad man kan finna i de gamla gulnade protokollen, förrän den 20 febr. 1883 för val av 5 nya ledamöter i direktionen , 7 av de gamla kvarstodo.

År 1890 utdömde folkskoleinspektören Kilby skola, och kyrkostämman beslöt den 30 dec. 1890 att en ny skola skulle byggas vid Löddby vägskäl.

Det gamla huset, som under senare tid underhållits av skolstyrelsen, överläts av kyrkostämman 1893 till »Kilby Missionsförening». Detta är första gången som en förening nämnes i de gamla protokollen, och som också utvisar att missionsverksamhet bedrevs där, vilken dock tydligen även tidigare hade bedrivits.

Det var tydligen Evang. Fosterlandsstifteisen som bedrev verksamheten. En därifrån utsänd predikant, Johan Malmström, hade efter vandring till fots från Stockholm även besökt Alunda redan 1857-58.

Den 31 augusti 1909 hade P. E. Mattsson kallat till ett sammanträde för att välja ny ordförande. Han hade då varit ordförande i 44 år och ämnade nu avflytta från orten.

I november 1913 brann huset ned vid den stora branden i Kilby, då sex gårdar och ekonomihusen till den sjunde samt handelsboden och missionshuset brann ned. 1918 hölls ett sammanträde för rekonstruktion av Kilby Missionsförening, och därvid diskuterades frågan om missionshusets uppbyggnad.

Ett förslag till stadgar hade upprättats av Albert Bergman, KiJby , vilka antogos och undertecknades av: Albert Bergman, Kilby, J. A. Melin, Kilby, J. A. Jansson , Lunda, Vilh. Andersson, Kilby och Andreas Eriksson, Lunda.

De förenämnda blev också den nya »direktionen » vid husets uppbyggande, som skedde åren 1924-25 , med anslutning av många ortsbor, både med gångled och effektivt arbete. Några av de äldsta kan nämnas, utom den förenämnda direktionen , P. E. Kihl , Erik Olsson, Emil Gandin m. fl . Verksamheten från Stiftelsen avtog, men kyrkoherden i Alunda, Nils Hällström, var verksam här, likaså en syförening. Ett par äldre fruar kan nämnas här, Ester Eriksson och Frida Persson, som varit verksamma i syföreningen i nära 50 år.

Med Andreas Erikssons bortgång 1954, vilken var den sista av ovan angivna stiftarna, och kyrkoherde Hällströms avflyttning från Alunda några år därefter, upphörde verksamheten efter 100 år från dess första instiftande. Missionshuset överlämnades enl. Stiftelsens stadgar till Evang. Fosterlandsstiftelsen vid ett sammanträde i Kilby den 16 november 1974 och har numera av Stiftelsen försålts.

Albert och Maria Andersson på trappan vid Kilby skol – och missionshus omkring 1930.

Flygfoto över Kilby år 1936. Källa: digitaltmuseum.se.