NOTIS UR SOCKENSTÄMMOPROTOKOLL ALUNDA 1836

Försåldes den malm som fanns kvarliggande efter gruvletaren Jan Petter Hammarin, vilken avled 1819. Kronobefallningsman A G Ahlgren skulle sköta försäljningen och för sitt besvär erhålla hälften av summan. Hammarins dotter hade inga handlingar som bestyrkte hennes rätt till malmen.

Församlingens tiondelada försåldes för 133 rdr och 16 skilling till Herr Doktorn Jöns Svanberg. Av köpeskillingen bildade man en socken-cassa där medlen skulle utlånas och förräntas.