OLANDS HEMBYGDSGILLE 100 ÅR

Text Barbro E Andersson ur Olands hembygdsgillets tidskrift år 2022

År 1922 bildades Alunda fornminnesförening med verksamhetsområdet begränsat till Alunda församling. Ordförande blev akademirättare August Eriksson från Källberga. I en stiftelseurkund daterad 25 maj 1922 framgår gillets uppgift. Där står att ”Gillet har till ändamål väcka, stärka och fördjupa kärleken och kunskapen om hembygden, dess natur och fornminnen, och dess uppgift är att idka en natur-och fornvårdande verksamhet genom att skydda och vårda i socknen befintliga minnesmärken, samla gamla sägner, visor, skrock och folktro, uppteckna låtar och annan musik samt i övrigt samla uppgifter, som kunna anses ligga inom föreningens verksamhetsområde. Föreningen bör samla lämpliga föremål, särskilt sådana som komplettera de redan i socknen av hr Aug Eriksson i Källberga gjorda samlingarna, samt arbeta för ett Alunda museum”.

Gillet ordnade hembygdsmöten och föredrag om hembygden och återupplivade seden att på midsommarafton resa majstång. 24-25 juli 1926 anordnades ett hembygdsting i Alunda med bl a marknad, föredrag, folklekar, högmässa och teater. Gillet gav också ut en tidning som kallades Alunda-Bygden. Den kostade 25 öre och blev mycket uppmärksammad och sändes bl a i ett hundratal till Amerika. En viktig anledning till start av hembygdsdagarna var att få in pengar till verksamheten och att kunna starta ett museum i Alunda.

Hembygdsgillet bytte ganska snabbt namn till Alunda hembygdsgille och redan 1929 bytte Gillet namn igen och då till Södra Olands Hembygdsgille samtidigt som verksamheten utökades till att ”omfatta Alunda, Ekeby, Morkarla, Stavby Skepthammar och Tuna socknar vilka av ålder haft de allra starkaste förbindelser med varandra och därför också i huvudsak fått en likartad folkkultur”. Numera är namnet Olands Hembygdsgille.

Gillet fortsatte att anordna hembygdsdagar i stort vart femte/sjätte år fram till år 1964. Höjdpunkten var då alltid Karin Ahlinders hembygdsspel framförda av amatörer från bygden. Samtidigt fortsatte utgivningen av tidningen som redan år 1931 bytte namn till Olandsbygden och den ges ut fortfarande.

I tidningen från 1931 framgår att på framställning av Gillet har Södra Olands sista väderkvarn reparerats och konserverats för att stå kvar på sin plats i Sprötslinge. År 1984 flyttades sedan väderkvarnen till Gammel-Gränome och uppfördes på nytt på Kvarnbacken där det stått en väderkvarn tidigare. Den rustades sedan på nytt år 2012/12013 och är nu i gott skikt.

1934 förvärvade Gillet August Erikssons samling av föremål men först 10 år senare erhöll Gilllet en lämplig lokal till sina samlingar genom att Alunda församling 1939 upplät Gamla Klockargården till Hembygdsgillet. Klockargården som är byggd i slutet av 1700-talet var både sockenstuga och klockargård. Förutom kommunhus och bostad till klockaren har där också varit bl a postkontor, skolsal, vaccinationslokal och banklokal. Under våren 1944 restaurerades huset och invigdes samma år. Till en början användes övervåningen till föremålsmuseum och undervåningen till församlingshem för Alunda församling men från 1979 får Gillet använda hela huset. I kyrkstallet inreddes museum för olika hantverk. Gillet har under många år, och fortfarande, anordnat julgille i Gamla Klockargården. Man firar också varje år nationaldagen och en hembygdsdag tillsammans med Alunda församling samt bjuder in Olandsskolans elever till visning av museet.

År 1945 fick Gillet som gåva av Lenna Bruks AB den gamla herrgården i Stavby, Gammel-Gränome gård som var från 1700-talet. Man fick också det närmast liggande markområde samt en penningsumma som bidrag till renoveringen. Gården var mycket förfallen men tack vare många gåvor och donationer och stora insatser av Gillets medlemmar lyckades man få igång gården som blev en alltmer uppskattad samlingsplats för olika aktiviteter. Till Gammel-Gränome hör numera en fantastisk fornpark med naturstig som skall skötas. Sedan 50-talet och fortfarande ordnar Gillet bl a midsommarfirande på Gammel-Gränome för allmänheten.

År 1957 ombyggdes en bod på gården till vandrarhem och ett samarbete med Svenska Turistföreningen på börjades som sedan pågick till och med 2016. Ar 1995 uppförde Gillet en ny byggnad med två gästrum. Vandrarhemsverksamheten hade under många år en god beläggning, vilket bidrog till att klara ekonomin men verksamheten för nu en tynande tillvaro. En av stugorna hyrs sedan 2020 årsvis ut till permanent boende. Till Gammel-Gränome har flyttats den s k Tunastugan/fattigstuga, tiondeboden från Alunda prästgård, en dragonbod från Väskinge, två bodar från 1400 – 1500-talet från Skarp-Ösby samt en bastu från Mjölsta. Inne i stora huset har det under åren möblerats med skänkta möbler och mycken fin konst som donerats till Gillet. Under senare år har en del tyvärr fått säljas av då det varit svårt att klara ekonomin.

År 1969 erhöll Gillet av Statens vägverk den gamla stenvalvsbron i Haberga från slutet av 1800-talet. År 1993 utförde Gillet en fullständig restaurering av bron vilket innebär att den kan bevaras för framtiden.

I Gimo renoverade Gillets medlemmar smeden Karl Erikssons bostad i Gamla skolan till museum. Det invigdes år 1988.

Gillets verksamhet har sedan fortsatt genom åren. Mycken tid, ork och pengar har lags på Gammel-Gränome där det idag finns 15 olika byggnader att vårda. Till exempel har köket renoverats 2012, väderkvarnen fick nya vingar och väggar och nytt tak av äkta pärt från Dalarna 2012, bergvärme installerats 2017 för att få ner elkostnaderna, fiber dragits in 2019, brandskyddstrappor har byggts, gamla köket i huvudbyggnaden har fått nytt golv. Mycket av arbetet har skett av medlemmar som arbetat ideellt och av styrelseledamöter.

Verksamheten har fortsatt med bl a årsmöte på våren, temamöten på hösten, ”Konst på väg” på våren, midsommarfest, guidning av Gammel-Gränome med fornpark. Hembygdskvällar har anordnats på olika platser med tjärbränning, kolbullar, korv o lotteri varje höst sedan 2013. Vi har också 2021 fått motta gamla föremål från Alunda Apotek till hantverksmuseet. Olika ideer till marknadsföring för att få nya medlemmar har också genomförts.

Sedan årsskiftet 2019/2020 och fortfarande pågår en pandemi orsakad av ett Coronavirus, covid 19, i hela världen. Till augusti 2021 har nära 15 000 personer avlidit i Sverige med covid 19 och många miljoner totalt i hela världen. Pandemin har medfört stora begränsningar när det gäller att mötas fysiskt. Det har inneburit att det i stort inte varit någon mötesverksamhet sedan 2019 utöver årsmöte för 2020 som genomfördes utomhus sommaren 2021. I dagsläget anas en ljusning i världen och även i Sverige då många personer fått vaccin och antalet sjuka minskat kraftigt.

Vid genomgång av de 100 åren framgår att ekonomin varit en ständig återkommande fråga och så har det varit även under de senaste åren och det gäller fortfarande. En del konst har fått säljas av för att klara ekonomin. En ständig fråga/diskussion är hur
Gillet ska klara att behålla GammelGränome med sitt stora kulturarv på sikt. Nya ideer, nya medlemmar och styrelseledamöter behövs i det arbetet för att lyckas. Vill du vara med, kontakta Gillets nuvarande ordförande Lennart Johansson 070-662 08 33.

Ett av många midsommarfiranden som Gillet arrangerat.

Väderkvarnen från Sprötslinge som år 1984 flyttade till Gammel – Gränome.

Tiondeboden från Alunda.

Två bodar från 1400 – 1500-talet från Skarp-Ösby.

Tjärbränningskväll i Syding-Ösby år 2021. Och kaffe blev det också.

Gammel-Gränome gård från 1700-talet.

Gammel-Gränome gård, interiör.