STABY BYGDEGÅRD – ETT HUS MED RIK HISTORIA

Text Annika Bernelind, Lillian Olsson och Anne Odelström ur Olands hembygdsgillets tidskrift år 2017

I början av 1900-talet började det bildas godtemplarföreningar, som reaktion mot det myckna supandet som allmänt förekom. Även här i Stavby fanns behovet och efter stort allmänt möte som hölls i Stavby 31/3 1900 bildades en godtemplarförening som senare fick namnet ”Logen framåt”. Enligt gamla protokoll hölls möten dels i gamla skolan och i Stavby missionshus.

I april 1906 inköptes det gamla sockenmagasinet, som stod där gamla lärarbostaden står idag, för 375 kr.

Sockenmagasinet byggdes redan på 1700 – talet och hade till uppgift att under goda år köpa upp och lagra spannmål till de som behövde låna utsäde. Betalningsanstånd lämnades tills ny skörd bärgats och lånet kunde då betalas tillbaka med spannmål eller kontant. Bygdens första bank med andra ord.

Magasinet nedmonterades och användes sedan för att bygga upp en ny byggnad. Enligt gamla anteckningar arbetade medlemmarna till långt in på nätterna. När det var färdigt att tas i bruk hade 4 500 kr betalats ut för material och arbetslöner till de som inte tillhörde logen. Under årens lopp har sedan huset byggts ut åt båda hållen. Det första huset utgjordes i princip av det om idag utgör stora salen.

Nykterhetsföreningen fick verkligen kämpa i motvind i början då den av många inte sågs med blida ögon. Att propagera för godtemplarordens program, där det ingick nykterhet, var som att beröva folk medborgerligt förtroende. Ett citat ur en av de första medlemmarnas anteckningar:
”En dag kom en tant till min mor,
hon kom med nyheter, hon slog sig på
knäna, skrattade och sa, har du hört,
dom har börjat med något tokrede i
skolan. Dom är en slags förening, inte
får dom supa och dom stänger in sig
och sätter för fönstren och lär ha en
skinnfäll som dom kryper under. Dom
kallar sig go ’templare”.

När logen fått en ny lokal blev allmänheten lite mer välvillig som logens krönikör skriver:
”Logen började få lite medvind,
nyckelhålstittarna började förstå
att logen hade en viktig uppgift
att fylla, den var på sätt och vis en
folkhögskola. Där kunde man få lära
sig fylla i blanketter, leda möten, vara
med i diverse fortbildningscirklar mm.”

Nykterhetsföreningen kom sedan att kallas ”Logen 2781 Framåt”. I folkmun även kallad logen, ordenshuset och senare IOGT. Paraplyorganisation var IOGT som senare blev IOGT- NTO.

Redan 1910 byggde logen upp ett bibliotek, som 1957 överlämnades till Olands kommun. Logen stod inte bara för bildning utan även för nöjen och sport. Det anordnades bl.a danser och spelades revyer och för ungdomar cirklar, bordtennis och skidtävlingar.

Den traditionella barnfesten på trettondagen började någon gång på 1930-talet. Det gjordes uppehåll under krigsåren men senare togs traditionen upp igen och festen anordnas än i dag men nu i bygdegårdsföreningens regi. Det skrevs en sång till trettondagsfesten och än idag sjunger barnen ”Stavbysången”. På denna fest kunde det samlas så många som 150 vuxna och lika många barn. Det är svårt att förstå med tanke på den lilla lokal som fanns då, men eftersom det inte fanns så stort utbud av andra aktiviteter slöt folk upp. Det var inte ovanligt att tre generationer kom till festen.

Stavbysången
Melodi: Upplandssången
Stavby (tidigare Framåt) har julfest
för gamla och unga,
Äpplen och nötter och julljus i gran
och nu tillsammans vi spela och sjunga
när som vi samlas på trettondedan
Heja för Stavby, heja för Stavby
ty vi har världens snällaste barn

När Stavby skola brann 1925 fick huset fungera som tillfällig undervisningslokal medan skolan byggdes upp. Stavby bygdegårdsförening köpte huset 1 december 1997 och samma datum bildades föreningen. Denna har en styrelse som förvaltar och driver lokalen som ägs av dess medlemmar. En ny utbyggnad på huset gjordes 2009 så att bygdegården fick ett nytt kök och matsal samt ett samlingsrum på övervåningen.

Idag hyr skolan huset till matbespisning och undervisning mm. Förutom bion, mer om den här nedan, så har det varit en hel del andra aktiviteter under de 20 åren såsom dans, pub, historiecirklar, teater, musikaftnar, workout, yoga mm. Det största evenemanget har de senaste 12 åren varit Stavby traktorrace, som numera drar minst 3000 åskådare. Huset hyrs även ut till privata fester och föreningsverksamhet.

2017 fyller bygdegårds föreningen 20 år och dessutom blir huset 110 år.

Stavby bio
Bions historia i Stavby går tillbaka så långt som till 1920-talet när första filmen visades.

Stavby IOGT tillhörde en sammanslutning av tolv godtemplargårdar, som kallades ”Godtemplarbiografen Vattholma med omnejd”. Till dessa åkte var 14:e dag en ambulerande biografskötare med häst och vagn och projektor. Omtyckt av många men illa sedd av de som tyckte det var ett syndigt nöje.

Till en början var det stumfilm och man fick leja en pianist från byn.

På 30-talet byttes häst och vagn till sidovagnsmotorcykel. Samtidigt köptes två nya projektorer in.Den nya tekniken, spelverk med grammofonskivor, ersatte pianisten. 1953 inköptes en fast projektor till Stavby vilket innebar att föreningen själv tog över filmvisnigen. 1988 lades bion ner.

År 1994 togs bion upp igen av några filmintresserade.

När Stavby bygdegårdsföreningbildades l december 1997 köpte föreningen huset för 75000 kr av IOGT. Bion drevs då vidare av bygdegårdsföreningen. Bion hotades dock med nedläggning våren 2013 då den sista filmen med 35 mm visades och för att bion skulle kunna fortsätta måste digital teknik anskaffas.

Genom bidrag från svenska filminstitutet och länsstyrelsen samt egna insatser så fick vi den nya tekniken och bion kunde åter visa film från oktober 2013. Sedan dess har bion haft 10 000-besökare tom december 2016. Bion har ca 70 filmföreställningar per år.

Alla som arbetar med bion gör det ideellt med ett biointresse som grund.

Största succen hittills har varit föreställningen ”En man som heter Ove” som sågs av över 1 200 besökare runt årsskiftet 2015/16. Folk kom långväga ifrån och fick ibland vända i dörren då det var fullt. De planerade sex föreställningarna blev till slut 14.

Fakta

 • 1906 Sockenmagasinet inköps
 • 1907 Huset färdigt att tas i bruk.
 • 1934 Tillbyggnad för scen och kök
 • 1951-54 Tillbyggnad med ny foaje och lilla salen uppe
 • 1960 Nya toaletter ersatte det gamla dasset.
 • 1984-87 Upprustning vatten och avlopp,
  HVC, kök i lilla salen, biografmaskin,
  nya stolar
 • 1988 Bion läggs ner .
 • 1994 Filmintresserade Stavbybor tar upp bion igen
 • 1997 Stavby bygdegårdsförening bildas och köper huset av IOGT.
  Bion drivs vidare av bygdegårdsföreningen.
 • 2009 Utbyggnad med nytt kök och matsal samt oinrett rum ovanpå.
 • 2013 Digitalisering av bion.
 • 2017 Det oinredda utrymmet är färdigt att tas i bruk.
stavby

Stavby Bygdegård åren 1907 – 1934.

Stavby2

 Bygdegård fr.om. 1934. Tillbyggnad för scen och kök.

Stavby3

År 1960. Tillbyggnad med ny foajé och lilla salen.

Stavby Bygdegård år 2009.